Wat is het?
Het groeidocument is een middel om de ontwikkeling en de onderwijsbehoefte van deze leerling (op deze school, met deze leerkracht en deze ouders) goed in beeld te brengen. Het vormt de basis om goed voorbereid in het ondersteuningsteam een gesprek te voeren met alle betrokkenen over het kind. Het document is eigendom van de school en de input vindt plaats door school, ouders, leerling, consulent (en/of specialist) van het SWV en eventuele andere betrokkenen bij de leerling.

Het groeidocument is een beschrijving van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van een leerling (en van de school/leerkracht en ouders) en geeft een overzicht van handelingsgerichte stappen op het gebied van onderwijs en (extra) ondersteuning. Het laat duidelijk zien welke informatie (al) is verzameld, welke nog ontbreekt en waar mogelijk nog nieuwe informatie moet worden verzameld.

Het vormt een oplegger voor (extra) ondersteuning en de opbouw van een arrangement en eventueel verwijzing. In die zin is het ook een procesdocument waarin een het traject wordt gedocumenteerd.


Wanneer invullen?

School organiseert een ondersteuningsteam als er vragen zijn over de (extra) ondersteuning van een leerling die de school zelf (leerkracht, IB) nog niet heeft kunnen beantwoorden. Deze vragen bespreekt de school in het ondersteuningsteam, met directie, ouders, consulent en eventuele andere deskundige(n).

Ter voorbereiding op het ondersteuningsteam start de school met het invullen van het groeidocument. Het ingevulde groeidocument is samen met overige relevante gegevens en rapportages de basis voor het opstellen van (extra) ondersteuning op school, arrangementen of een aanvraag voor toelaatbaarheid voor het S(B)O. Het vormt ook de basis voor het opstellen van het ontwikkelingsperspectief (OPP).

Groeidocument SWV PO IJmond (compleet)

1 Gegevens Ondersteuningsteam

2 Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

3 Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring s(b)o

4a Aanvraag TLV met 1e 2e deskundigenadvies (PILOT)

4b Hoe denk jij erover

Informatie voor leerkrachten over het ondersteuningsteam

Informatie voor ouders voor bespreking in het OT op school