Extra ondersteuning is een vorm van ondersteuning die de basisondersteuning van de school te boven gaat. Hiervoor zijn bijvoorbeeld extra gekwalificeerd personeel, een speciale aanpak of aangepaste leer- of hulpmiddelen nodig.

Dit kan in de vorm van een arrangement op de eigen school of in de vorm van plaatsing op een van de scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO). Plaatsing gebeurt bij voorkeur binnen, maar soms ook buiten de regio van het SWV PO IJmond.

Indien een kind extra ondersteuning nodig heeft, zowel in het regulier als in het speciaal (basis)onderwijs, is een ontwikkelingsperspectief (OPP) voor de leerling een wettelijke vereiste. In het door Passend Onderwijs IJmond gehanteerde groeidocument is het OPP als een bijlage opgenomen. Een ander OPP gebruiken kan ook, mits het wel aan de wettelijke eisen voldoet.

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

Kern van het OPP PO raad