ONDERSTEUNINGSROUTE                                                                                                                                              
De ondersteuningsroute binnen Passend Onderwijs IJmond bestaat uit twee niveaus en negen stappen. Stap 1 t/m 3 zijn op het niveau van de school; bij stap 4 t/m 9 heeft de school de regie en wordt de consulent van het samenwerkingsverband nauw betrokken. Het proces verloopt doelgericht en transparant.

Niveau 1: school (stap 1 t/m 3):
Stap 1: De ondersteuningsroute begint in de school met de meest essentiële personen rondom het kind: de leerkracht en de ouders/verzorgers. Zij delen vragen die er zijn over de ontwikkeling van het kind en zoeken naar een oplossing. Alle scholen werken volgens de principes van handelingsgericht werken.

Stap 2: Wanneer leerkracht en ouders/verzorgers met elkaar gesproken hebben en er nog steeds vragen zijn dan wordt binnen de school de intern begeleider (IB) of zorgcoördinator (Zoco) ingeschakeld. De IB’-er gaat in gesprek met haar collega, kijkt mee in de klas, geeft adviezen en spreekt af met de leerkracht en ouders. Er wordt een plan opgesteld met daarin de doelen en bijbehorende behoeften van het kind en de leerkracht en er wordt bepaald welke aanpak de school inzet.                               

Stap 3: Vaak is de IB/Zoco op school het eerste aanspreekpunt als het gaat om (extra) ondersteuning van leerlingen. Deze collega wordt dus nauw betrokken. Gezamenlijk wordt bekeken wat verdere stappen zijn, bijvoorbeeld of er een observatie moet plaatsvinden of dat er een specialist van de school (of schoolbestuur) of van het SWV moet worden ingeschakeld. Het kan, met toestemming van ouders, ook zijn dat andere leden van het jeugdteam (JMW, GGD, CJG) betrokken worden, of bijvoorbeeld een fysio- of ergotherapeut.

Lees meer -->