Organogram 2018

 

Bestuursnummer:      PO 2711 / 21602

De Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond heeft een dagelijks bestuur (DB) bestaande uit een directeur-bestuurder en een algemeen (toezichthoudend) bestuur (AB), waarin alle 12 aangesloten schoolbesturen zijn vertegenwoordigd.

De directeur-bestuurder heeft de dagelijkse leiding van het samenwerkingsverband en is verantwoordelijkheid voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Passend Onderwijs IJmond heeft medewerkers in dienst en huurt deskundigen op specifieke gebieden in, om daarmee de ondersteuning aan het onderwijsveld te realiseren.

De directeur-bestuurder wordt gevraagd en ongevraagd geadviseerd door de Klankbordgroep, bestaande uit directeuren/schoolleiders en/of vertegenwoordigers van de aangesloten schoolbesturen. De Klankbordgroep is een belangrijke bron van informatie, uitwisseling en advies.

De Ondersteuningsplanraad (OPR) bestaat 12 leden, 6 leden vanuit personeel en 6 leden vanuit ouders van de deelnemende scholen. Dit onafhankelijk medezeggenschapsorgaan is een belangrijke gesprekspartner voor directeur-bestuurder. De voornaamste taak van de OPR is om instemming te verlenen het Ondersteuningsplan.

Lees meer... →