Organogram 2018

 

Bestuursnummer:      PO 2711 / 21602

De Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond heeft een dagelijks bestuur (DB) bestaande uit een directeur-bestuurder en een algemeen (toezichthoudend) bestuur (AB), waarin alle 12 aangesloten schoolbesturen zijn vertegenwoordigd.

De directeur-bestuurder heeft de dagelijkse leiding van het samenwerkingsverband en is verantwoordelijkheid voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Passend Onderwijs IJmond heeft medewerkers in dienst en huurt deskundigen op specifieke gebieden in, om daarmee de ondersteuning aan het onderwijsveld te realiseren.

De directeur-bestuurder wordt gevraagd en ongevraagd geadviseerd door de Klankbordgroep, bestaande uit directeuren/schoolleiders en/of vertegenwoordigers van de aangesloten schoolbesturen. De Klankbordgroep is een belangrijke bron van informatie, uitwisseling en advies.

De Ondersteuningsplanraad (OPR) bestaat 12 leden, 6 leden vanuit personeel en 6 leden vanuit ouders van de deelnemende scholen. Dit onafhankelijk medezeggenschapsorgaan is een belangrijke gesprekspartner voor directeur-bestuurder. De voornaamste taak van de OPR is om instemming te verlenen het Ondersteuningsplan.

Daarnaast is het samenwerkingsverband bij wet verplicht jaarlijks een jaarverslag samen te stellen. Het jaarverslag 2017 is vastgesteld door het bestuur in april 2018.

Jaarverslag 2017

Verder heeft het SWV een medezeggenschapsraad voor het personeel (MR-P). Deze bestaat uit medewerkers van Passend Onderwijs IJmond en is actief rond de belangen van het eigen personeel. De medewerkers van het SWV zijn in dienst bij de Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond en ontvangen voor hun werkzaamheden vergoedingen conform de CAO PO.

Overzicht bestuursleden SWV PO IJmond