Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website, www.passendonderwijsijmond.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de SWV PO IJMOND-website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel het SWV Passend Onderwijs IJmond (hierna SWV PO IJmond) zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan SWV PO IJMOND niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. SWV PO IJMOND garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. SWV PO IJMOND wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer SWV PO IJMOND links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door SWV PO IJMOND worden aanbevolen. SWV PO IJMOND aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door SWV PO IJMOND niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Verzoeken tot plaatsing van links naar websites van derden op SWV PO IJMOND.nl worden beoordeeld door de directeur-bestuurder in overleg met de privacy officer.

Informatie gebruiken

SWV PO IJMOND behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SWV PO IJMOND of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

SWV PO IJMOND behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Responsible disclosure

Het kan onverhoopt voorkomen dat er een zwakke plek in een van onze systemen zit. Als je een beveiligingsprobleem ontdekt, vragen wij je deze zo snel mogelijk bij de functionaris gegevensbescherming (FG) van SWV PO IJmond te melden. Zo kan SWV PO IJMOND vervolgens maatregelen treffen. Dit heet responsible disclosure.

Hoe meld ik een zwakke plek in het ICT-systeem van SWV PO IJmond?

Via onderstaande link kunt u alle informatie rondom Privacy / AVG en onze responsible disclosure terugvinden. Alsmede een meldingsformulier beveiligingsincident / datalek.