Coaching on the job in OT

Wij bieden voor scholen ‘Coaching on the job voor het Ondersteuningsteam (OT)’. Doel hiervan is om het OT (verder) te ontwikkelen waardoor handelingsgericht arrangeren op school nog beter wordt en de (extra) ondersteuning van een kind, tijdig en zo preventief mogelijk ingezet kan worden. Door op deze manier te werken kan voor leerlingen die dat nodig hebben snel en adequaat een passend aanbod op school tot stand gebracht worden met een duurzaam effect.

Aanbod

Het aanbod van coaching on the job OT vindt al enkele jaren plaats. Scholen die hieraan mee gedaan hebben of meedoen zijn overwegend positief over de ervaringen en effecten die het hen oplevert. Voor dit traject worden op kosten van het SWV PO IJmond, externe coaches ingezet die inhoudelijk en procesmatig zeer goed op de hoogte zijn van bedoeling en betekenis van een OT.


Documenten Coaching on the job