Netwerkgroepen

Afgelopen jaren zijn er binnen het SWV PO IJmond werkgroepen gestart rondom diverse thema’s. Deze zijn inmiddels verder ontwikkeld tot netwerkgroepen. De thema’s zijn gerangschikt onder de drie ambities die beschreven staan in het Ondersteuningsplan 2020 – 2024. Te weten: we werken aan inclusiever onderwijs, we vormen een professionele onderwijs- en leergemeenschap in de IJmond en we werken integraal samen als professionals in onderwijs, jeugdteams en jeugdhulp.

Doelen

Een netwerkgroep bestaat uit een of meer medewerker(s) van het SWV PO IJmond en uit medewerkers vanuit scholen, gemeenten of andere organisaties waarmee we samenwerken.

Het doel van een netwerkgroep is tweeërlei:

 1. stimuleren van innovatie en ontwikkeling van het thema in samenwerking met scholen of met andere specialisten of partners in het werkgebied. Samenhangend met de hoofdopdracht van passend onderwijs, om te komen tot een goed dekkend aanbod (zie jaarplan).
 2. collega’s binnen en buiten het SWV de mogelijkheid te bieden om sturing te geven en eigenaarschap te ervaren bij de verdere ontwikkeling van het thema waartoe men zich heeft gecommitteerd.

Op dit moment zijn de onderstaande netwerkgroepen actief.

Het jonge kind

De specialist Jonge Kind heeft contacten met deelnemers uit het netwerk 0-7 jarigen en krijgt vragen in de voorschoolse periode: PSZ, BHG, KDV: wat is er straks nodig in de kleuterperiode van dit kind? Bij (binnenkomende) kleuters wordt zij door scholen en door consulenten bevraagd om mee te denken over de overstap van voorschool naar school, de voortgang tijdens de schoolperiode, de overstap van groep 2 naar 3. Dit betreft een breed scala aan vragen over de ontwikkeling van kinderen.

Onze ambities:

 • Doorgaande lijn vanuit voorschoolse periode naar de schoolse periode waarin het SWV een rol speelt. Meer grip krijgen op procedures intake, samenwerking stimuleren.
 • Zicht op welke jonge kinderen met extra ondersteuningsbehoeften er in de pijplijn zitten
 • Integraal samenwerken in de IJmond in een doorgaande van voorschool naar school.
 • PSZ, KDV, JGZ, CJG, gemeente, consulent/ specialist SWV vinden samen mogelijkheden voor het afstemmen op specifieke onderwijsbehoeften, ook als het kind thuis zit of niet is ingeschreven op een school
 • Verbinding, een gezamenlijke ambitie en de urgentie voelen.
 • Indien een kind staat ingeschreven, heeft de school de regie, onderhoudt de contacten en organiseert gezamenlijk overleg.
 • Thuiszitten bij niet leerplichtige kinderen voorkomen, door “knip” tussen zorg en onderwijs te verkleinen: inzet middelen, budgetten.
 • Afstemming ontwikkeling IKC’s, zowel regulier als speciaal.

Hoogbegaafdheid

Met het oog op de verbreding van het dekkend aanbod heeft het SWV PO IJmond afgelopen jaren subsidie beschikbaar gesteld aan scholen/schoolbesturen om bij te dragen aan de verbreding van het dekkend aanbod. Het Expertisecentrum Via Nova is in schooljaar 2018-2019 van start gegaan.
De landelijke subsidie vanuit OCW/DUO voor de intensivering van HB-MB onderwijs op de scholen van het SWV PO IJmond is toegekend in schooljaar 2019-2020. 

Twee ambulant begeleiders met jaren ervaring vanuit Via Nova worden zijn inzetbaar om op de scholen te observeren en in een nagesprek te helpen het aanbod af te stemmen op de behoeften van de leerlingen. Voor aanvraag zie flyer.

De subsidie wordt ingezet in het totaalplaatje van het onderwijsaanbod aan HB leerlingen op 4 niveaus (driehoek).

 1. HB onderwijsaanbod in de klas/school (o.a. kleuterproject HB op wielen).
 2. HB onderwijs ‘day a weekschool’.
 3. Via Nova 2.0 fulltime HB onderwijs.
 4. HB leerlingen op het IKC.

Brede Taalontwikkeling

We vinden het belangrijk om zicht te hebben op het gebied van taalontwikkeling, in brede zin.

In deze netwerkgroep betrekken we specialisten uit ons werkgebied die ervaring hebben op deze thema’s. We willen de koppeling maken tussen verschillende bestaande expertiseclusters.

De domeinen waar de netwerkgroep brede taalontwikkeling zich op focust:

 • Analfabetisme
 • Taalontwikkelingsstoornis TOS
 • Slechthorendheid SH
 • Nederlands als tweede taal NT2/nieuwkomers
 • Taalachterstanden
 • Dyslexie: lees en spellingsproblemen (co morbiditeit)
 • Taalonderwijs

Bekijk de pagina over de Cocon

Link voor aanmelding intervisie taalspecialisten: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAARU-CNlUNENYOU1aNUdQTVhBT05HNTZMOEs4R0NXTS4u

Link voor aanmelding gratis webinars RID: https://www.rid.nl/nieuws/bijgepraat-worden-tijdens-het-kosteloze-webinar-voor-scholen-over-bvrd-en-pddb-3-0-van-de-rid-academie/

Samenwerkingsverband Ijmond – Melior Onderwijs

Wegwijs in gedrag (NRO)

Het aantal ondersteuningsaanvragen en verwijzingen naar het speciaal (basis) onderwijs is de laatste jaren gegroeid, o.a. vanwege gedragsproblematiek van leerlingen.

De omgang met moeilijk gedrag is niet eenvoudig. De oorzaken worden meestal toegeschreven aan belemmerende (interne) kind factoren terwijl de context waarbinnen een kind zich ontwikkelt (school, groep, thuissituatie, sociale netwerken) vaak buiten beschouwing wordt gelaten.

De samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs IJmond en PPO NK zijn hiermee aan de slag gegaan. Er is een onderzoeksplan ingediend bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Dit plan is opgesteld in samenwerking met onderzoeksbureau Oberon, hoogleraar Wouter Staal en – heel belangrijk- met input van leerkrachten uit beide samenwerkingsverbanden.

Training van leerkrachten
Als onderdeel van het onderzoek hebben de samenwerkingsverbanden – met inbreng van leerkrachten – een training voor meervoudige perspectiefname ontwikkeld. Deze loopt momenteel voor het 2e jaar voor drie groepen leerkrachten. Een groep vanuit het SWV PO IJmond en twee groepen vanuit SWV PPO NK. Het effect van deze training wordt getest. Doel is dat de leerkrachten regie krijgen over passende interventies in de eigen praktijk en minder handelingsverlegenheid gaan ervaren. Door leerkrachten op een andere manier naar gedrag van kinderen te laten kijken – en daarop vervolgens te acteren- gaat tevens een preventieve werking uit. Dit draagt bij aan het meer passend maken van onderwijs voor deze kinderen op de reguliere basisscholen. Zij zullen zich op de basisschool langer succesvol kunnen ontwikkelen. Volgend schooljaar 2022 -2023 zal deze training opnieuw worden aangeboden. Voor meer informatie en de mogelijkheid om je aan te melden, ga naar: https://www.ppo-nk.nl/groups/154-wegwijs-in-gedrag-kinderen/welcome

Inclusiever onderwijs

Het SWV IJmond ziet diversiteit als een gegeven. De netwerkgroep sluit aan bij de ambities, zoals genoemd in het Ondersteuningsplan 20-24.  In de regio’s is er sprake van een flexibel continuüm van (ambulant) onderwijs en ondersteuning, het dekkend netwerk.

Het is dus mede aan ons om:

 • bij te dragen aan de versterking van de basisondersteuning van scholen. Dit legt een bodem voor een dekkend netwerk / aanbod;
 • het realiseren van een dekkend aanbod binnen de regio door inclusief onderwijs te stimuleren;
 • preventief, integraal werken te stimuleren en vroeg-signalering op niveau van school, wijk en regio te faciliteren;
 • scholen, met name de leerkrachten, de mogelijkheid te bieden het aanbod te verbreden en andere kwaliteiten te ontwikkelen;
 • ervoor zorg te dragen dat de specifieke kennis (vaardigheden en expertise die nodig zijn op weg naar inclusiever onderwijs) beschikbaar komt, zodat meer scholen dit voorbeeld overnemen;
 • het doel na te streven dat er in de planperiode 2020 – 2024 minstens in elke regio (Noord, Midden en Zuid) van de IJmond één inclusieve school gerealiseerd is.