Schoolondersteunings
profiel (SOP)

In het schoolondersteuningsprofiel beschrijft een school haar mogelijkheden om leerlingen te ondersteunen. Daarvoor worden veel gegevens opgenomen die direct en indirect betrekking hebben op de mogelijkheden van de school. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens over de aanwezige deskundigheid in het team, de ruimte die er is om aandacht en tijd te schenken aan de leerlingen, de methodieken en voorzieningen waarover het team beschikt, de kwaliteit van de organisatie, enzovoort. De school stelt het SOP zelf op, de MR heeft adviesrecht hierop.

Ondersteuningsprofielen in kaart

Het bestuur van het SWV PO IJmond heeft bij de start van passend onderwijs op 1 augustus 2014, afspraken gemaakt over het gewenste niveau van basisondersteuning van alle scholen in deze regio. Dit richt zich op het bieden van goed passend onderwijs door middel van een brede basisondersteuning. Op iedere school zijn leerlingen die baat hebben bij meer ondersteuning. Scholen ontvangen van het SWV PO IJmond jaarlijks een budget om zowel de basis- als extra ondersteuning te kunnen bieden. Hiermee kunnen scholen zelf bepalen op welke wijze zij de ondersteuning voor een kind organiseren.

In een schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijft de school welke visie zij heeft, hoe het onderwijs wordt georganiseerd en welk oordeel zij heeft ontvangen van inspectie. De school geeft aan hoe zij de basisondersteuning organiseert en beoordeelt zichzelf ten aanzien van ondersteuningsmogelijkheden. Dit betreft deskundigheid, voorzieningen, onderwijsaanbod, methoden, fysieke ruimten, protocollen en leerkrachtvaardigheden vanuit het principe van handelingsgericht werken. Daarnaast beschrijft school de organisatie van de ondersteuning, ten aanzien van de ondersteuningsroute: het samenwerken met ouders in de ondersteuningsteams en samenwerking met andere partners om (preventief) ondersteuning te arrangeren.

De wet op Passend Onderwijs schrijft voor dat een school verplicht is om iedere vier jaar een SOP op te stellen. Binnen het SWV PO IJmond is afgesproken dat scholen jaarlijks, via hun schoolbestuur, een update aanleveren van het SOP voor 1 december. Hiervoor organiseren we per regio een gezamenlijk invulmoment waar alle scholen worden verwacht.

Hiervoor maken we gebruik van Perspectief Op School, waarbij de school na het invullen een ouderposter, leraarposter en schoolondersteuningsprofiel opmaakt. Dit helpt bij het inzichtelijk maken van de mogelijkheden en kan intern gebruikt worden als groeimodel om de juiste keuzes te maken in ontwikkeling. De MR heeft adviesrecht op het SOP. De school uploadt het schoolondersteuningsprofiel op hun website. Op de website van het SWV vind je de link hier naar toe vanaf voorjaar 2022.  https://www.perspectiefopschool.nl/

Met de totale opbrengst houdt het samenwerkingsverband een goed overzicht over en inzicht in het beschikbare niveau van basis- en extra ondersteuning van alle scholen en welke expertise op elke school aanwezig is. Om zo behoeften aan professionalisering en in het dekkend aanbod in kaart te hebben en hierin te voorzien.

Momenteel baseert de uitvraag zich op de afspraken over de basisondersteuning in het document ‘Basisondersteuning met uitwerking in standaarden’ (als bijlage 5 opgenomen in het Ondersteuningsplan 2020-2024, zie 200444_IPO_Digitaal_document_Ondersteuningsplan_A4_wt.pdf (passendonderwijsijmond.nl)).