Schoolondersteunings
profiel (SOP)

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijft een school haar mogelijkheden om leerlingen te ondersteunen. Daarvoor worden veel gegevens opgenomen die direct en indirect betrekking hebben op de mogelijkheden van de school. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens over de aanwezige deskundigheid in het team, de ruimte die er is om aandacht en tijd te schenken aan de leerlingen. De school geeft aan over welk onderwijsaanbod, protocollen, methodieken en voorzieningen het team beschikt. Tevens beschrijft zij de kwaliteit van handelingsgericht werken, de toegankelijkheid en samenwerkingspartners. Deze informatie toont de school op haar website zodat zichtbaar is voor ouders welke basis en aanvullende ondersteuning zij biedt.

Ondersteuningsprofielen in kaart

Het bestuur van het SWV PO IJmond heeft bij de start van passend onderwijs op 1 augustus 2014, afspraken gemaakt over het gewenste niveau van basisondersteuning van alle scholen in deze regio. Dit richt zich op het bieden van goed passend onderwijs door middel van een brede basisondersteuning. Op iedere school zijn leerlingen die baat hebben bij meer ondersteuning. Scholen ontvangen van het SWV PO IJmond jaarlijks een budget om zowel de basis- als extra ondersteuning te kunnen bieden. Hiermee kunnen scholen zelf bepalen op welke wijze zij de ondersteuning voor een kind organiseren.

In een schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijft de school welke visie zij heeft, hoe het onderwijs wordt georganiseerd en welk oordeel zij heeft ontvangen van inspectie. De school geeft aan hoe zij de basisondersteuning organiseert en beoordeelt zichzelf ten aanzien van ondersteuningsmogelijkheden. Dit betreft deskundigheid, voorzieningen, onderwijsaanbod, methoden, fysieke ruimten, protocollen en leerkrachtvaardigheden vanuit het principe van handelingsgericht werken. Daarnaast beschrijft school de organisatie van de ondersteuning, ten aanzien van de ondersteuningsroute: het samenwerken met ouders in de ondersteuningsteams en samenwerking met andere partners om (preventief) ondersteuning te arrangeren.

De wet op Passend Onderwijs schrijft voor dat een school verplicht is om iedere vier jaar een SOP op te stellen. Binnen het SWV PO IJmond is afgesproken dat scholen jaarlijks een online update aanleveren van het SOP en de toelichting van de inzet en begroting van de ondersteuningsmiddelen voor 1 december.

Hiervoor maken we gebruik van Perspectief Op School, waarbij de school na het invullen een ouderposter, leraarposter en schoolondersteuningsprofiel opmaakt. Dit helpt bij het inzichtelijk maken van de mogelijkheden en kan intern gebruikt worden als groeimodel om de juiste keuzes te maken in ontwikkeling. https://www.perspectiefopschool.nl/ De MR heeft adviesrecht op het SOP. De school uploadt het schoolondersteuningsprofiel of ouderrapport op hun website, zodat voor ouders inzichtelijk is welke basis en aanvullende ondersteuning de school organiseert.

Met de totale opbrengst houdt het samenwerkingsverband een goed overzicht over en inzicht in het beschikbare niveau van basis- en extra ondersteuning van alle scholen en welke expertise op elke school aanwezig is. Om zo behoeften aan professionalisering en in het dekkend aanbod in kaart te hebben en hierin te voorzien.

Voor een overzicht van de 65 afspraken in de basisondersteuning in SWV Passend Onderwijs IJmond, zie: