Schoolondersteunings
profiel (SOP)

In het schoolondersteuningsprofiel beschrijft een school haar mogelijkheden om leerlingen te ondersteunen. Daarvoor worden veel gegevens opgenomen die direct en indirect betrekking hebben op de mogelijkheden van de school. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens over de aanwezige deskundigheid in het team, de ruimte die er is om aandacht en tijd te schenken aan de leerlingen, de methodieken en voorzieningen waarover het team beschikt, de kwaliteit van de organisatie, enzovoort. De school stelt het SOP zelf op, de MR heeft adviesrecht hierop.

Afspraken ondersteuning

Het bestuur van het SWV PO IJmond heeft bij de start van passend onderwijs op 1 augustus 2014, afspraken gemaakt over het gewenste niveau van basisondersteuning van alle scholen in deze regio. Dit richt zich op het bieden van goed passend onderwijs en op het bieden van ondersteuning gericht op preventie. Op iedere school zijn leerlingen die baat hebben bij meer ondersteuning. Scholen ontvangen van het SWV PO IJmond jaarlijks een budget om zowel de basis- als extra ondersteuning te kunnen bieden. Hiermee kunnen scholen/schoolbesturen in grote mate zelf bepalen op welke wijze zij de ondersteuning voor een kind organiseren.

In een SOP beschrijft de school hoe zij de basisondersteuning organiseert en beoordeelt de school zichzelf ten aanzien van de basiskwaliteit op het gebied van planmatig en handelingsgericht werken en de ondersteuningsstructuur. Daarnaast wordt toegelicht in hoeverre de school vorm kan geven aan preventieve en licht curatieve interventies en welke extra ondersteuning zij kunnen inzetten.

De wet op Passend Onderwijs schrijft voor dat een school verplicht is om iedere vier jaar een SOP op te stellen. Binnen het SWV PO IJmond is afgesproken dat scholen jaarlijks, via hun schoolbestuur, een update aanleveren van het SOP voor 1 december. Hiermee houdt het samenwerkingsverband een goed overzicht over en inzicht in het beschikbare niveau van basis- en extra ondersteuning van alle scholen en welke expertise op elke school aanwezig is.

In het nieuwe ondersteuningsplan 2020 – 2024 gaan we over naar een nieuw SOP en daarvoor maken we gebruik van Perspectief Op School. Zie link: https://www.perspectiefopschool.nl/

Dat betekent dat scholen voor 1 december 2019 niet, zoals elk jaar gebruikelijk voor 1 december, een update hoeven te maken van het huidige SOP. In het voorjaar van 2021 gaan we het nieuwe SOP (middels POS) opstellen. De verwachting is dat alle scholen op 1 december 2021 hun nieuwe SOP hebben opgesteld.

In de bijlage het huidige format voor het SOP dat binnen ons SWV gebruikt wordt. Tevens het document ‘Basisondersteuning met uitwerking in standaarden’ (als bijlage 9 opgenomen in het Ondersteuningsplan 2016-2020).

Documenten Schoolondersteuningsprofiel