TOP dossier

TOP dossier is een webbased totaalplatform waarin school, leerling, ouders/verzorgers, samenwerkingsverband en eventueel andere betrokkenen (bijv. gemeente of jeugdzorg) o.b.v. het HGW/PDCA in samenwerken voor enkel de leerlingen met een (extra) ondersteuningsvraag. Zo wordt er door te werken met het TOP dossier de processen op zowel school als op samenwerkingsverband niveau compleet én digitaal ondervangen en ervaren scholen veel minder bureaucratie.

Het platform bestaat uit twee soorten licenties, namelijk de TOP dossier schoollicentie en de SWV licentie. Binnen het platform ligt het eigenaarschap én de regie bij de school.

Door de stappen/onderdelen binnen het TOP dossier te volgen vul je d.m.v. het handelingsgericht werken al meteen het complete groeidocument en OPP (ontwikkelingsperspectiefplan) in, registreer je de instemming van personen met ouderlijk gezag en vul je het aanvraagformulier in. zo vervang je al deze formulieren door middel van één gevuld TOP dossier én kun je met elkaar preventief signaleren/handelen en arrangeren, kijken/doen wat nodig is! Er is niet alleen plaats voor een aanpak voor leren – onderwijs, maar ook voor ouders, jeugdhulp en zorg.

Voorbeeld van scherm TOP dossier met Handelings Gericht Werken-cyclus:

Het TOP dossier wordt per schooljaar 2018/2019 gebruikt door alle 65 scholen binnen ons SWV. Het TOP dossier helpt de school om op een veilige manier en zo beknopt mogelijk de juiste informatie te verzamelen van de leerkracht, intern begeleider, ouders en andere betrokkenen die nodig is om het kind verder te kunnen helpen. Het is tegelijk een middel om het overleg binnen het ondersteuningsteam (OT) over de ondersteuning, zo adequaat mogelijk te kunnen voeren.

Voor meer informatie zie ook: http://www.topdossier.nl/

Meest gestelde vragen & antwoorden

Sinds de invoering van TOP dossier binnen ons SWV zijn er een groot aantal vragen geïnventariseerd en beantwoord.

Klik hier om de kennisbank op de website van TOP dossier te raadplegen.

Documenten