TOP dossier

TOP dossier is een webbased instrument waarin school cyclisch en handelingsgericht kan samenwerken aan een totaal ontwikkelingsplan voor leerlingen met een (extra) ondersteuningsvraag. Je geeft ouders inzicht in de gegevens en de plannen en vraagt hen digitaal om instemming.

Als de school alle stappen binnen het TOP dossier volgt wordt het complete OPP (ontwikkelingsperspectiefplan) ingevuld. Zo kun je met elkaar preventief signaleren/handelen en arrangeren, kijken en doen wat nodig is. Er is niet alleen plaats voor een aanpak voor leren – onderwijs, maar ook voor het perspectief van ouders, ondersteuning en jeugdhulp. Binnen het platform ligt het eigenaarschap én de regie bij de school.

Het TOP dossier wordt gebruikt door alle 65 scholen binnen ons SWV. Het TOP dossier helpt de school om op een veilige manier en zo beknopt mogelijk de juiste informatie te verzamelen van de leerkracht, intern begeleider, ouders en andere betrokkenen die nodig is om het kind verder te kunnen helpen. Het is tegelijk een middel om het overleg binnen het ondersteuningsteam (OT) over de ondersteuning, zo adequaat mogelijk te kunnen voeren.

We bieden ieder schooljaar een aantal keer een training aan om het gebruik van TOP dossier te vergemakkelijken, zie voor de planning https://passendonderwijsijmond.nl/activiteiten/

Voor meer informatie zie ook: http://www.topdossier.nl/

Meest gestelde vragen & antwoorden

Sinds de invoering van TOP dossier binnen ons SWV zijn er een groot aantal vragen geïnventariseerd en beantwoord.

Klik hier om de kennisbank op de website van TOP dossier te raadplegen.

Documenten