Financieel

Een van de wettelijke taken van een samenwerkingsverband passend onderwijs is om in het ondersteuningsplan vast te leggen hoe de financiële middelen voor lichte en zware ondersteuning die bij het samenwerkingsverband binnenkomen verdeeld worden onder de schoolbesturen voor het organiseren van basisondersteuning en extra ondersteuning.

Financiële verantwoording

Jaarlijks verantwoordt het SWV PO IJmond in het jaarverslag de inkomsten en uitgaven die ontvangen worden vanuit OCW/DUO. Op basis van de financiële verantwoording door scholen en schoolbesturen voor de middelen die zij ontvangen van het SWV voor basis- en extra ondersteuning heeft het SWV inzicht in de rechtmatige en doelmatige besteding daarvan. De verantwoording hiervan vindt jaarlijks plaats op basis van het kalenderjaar voor 1 december.

Jaarverslag

Net als elke andere instelling in het onderwijs stelt ook een samenwerkingsverband jaarlijks een jaarverslag op en stelt dit, na goedkeuring door de accountant, vast. In de bijlagen zijn de meest recente jaarverslagen opgenomen en indien beschikbaar ook de samenvatting ervan. Ook een samenvatting van de meest recente financiele verantwoordingen van de schoolbesturen.

Documenten Financieel