Jaarplan

Het jaarlijks vastgestelde activiteitenplan is een nadere uitwerking van het ondersteuningsplan op (school)jaarbasis. Hierin worden de de ontwikkelpunten uit het ondersteuningsplan geconcretiseerd in activiteiten met opbrengsten, planning en beoogde resultaten. Tevens wordt inzichtelijk gemaakt wat de kosten (of uren) zijn die per activiteit geinvesteerd worden. Bijgaand de meest recente versie van het activiteitenplan.

Jaarplan

Het jaarplan is een nadere uitwerking van het ondersteuningsplan per jaar. Met ingang van 1 augustus 2020 is er een nieuw ondersteuningsplan vastgesteld, dat loopt van 1-8-2020 tot 1-8-2024. In het nieuwe ondersteuningsplan is ervoor gekozen om over te stappen op een jaarplan per kalenderjaar. In het jaarplan zijn de speerpunten, gerangschikt per ambitie, de daaraan gekoppelde activiteiten, de kosten en/of uren die er voor beschikbaar zijn en de resultaten die geleverd worden, opgenomen. Onderstaand de meest recente versie van het jaarplan en de activiteitenplannen van de afgelopen twee jaar.

Documenten