Jaarplan

Het jaarlijks vastgestelde activiteitenplan is een nadere uitwerking van het ondersteuningsplan op (school)jaarbasis. Hierin worden de de ontwikkelpunten uit het ondersteuningsplan geconcretiseerd in activiteiten met opbrengsten, planning en beoogde resultaten. Tevens wordt inzichtelijk gemaakt wat de kosten (of uren) zijn die per activiteit geinvesteerd worden. Bijgaand de meest recente versie van het activiteitenplan.

Jaarplan

Het jaarplan is een nadere uitwerking van het ondersteuningsplan per jaar. Hierbij het jaarplan 2023, dat is verwerkt in de vragen voor het schoolgesprek met de consulent: start en (tussen) evaluatie

Documenten