Organisatiestructuur

De Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond heeft een one-tier besturingsmodel. Zie hieronder visueel hoe de organisatiestructuur in elkaar zit.


Het uitvoerend dagelijks bestuur wordt gevormd door de directeur-bestuurder. De 12 aangesloten schoolbesturen vormen het toezichthoudend bestuur. Het dagelijks bestuur en toezichthoudend bestuur vormen samen het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur heeft een onafhankelijke voorzitter.

De directeur-bestuurder heeft de dagelijkse leiding van het samenwerkingsverband en is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Het SWV Passend Onderwijs IJmond heeft medewerkers (consulenten en specialisten) in dienst en ondersteunt daarmee de scholen.

De directeur-bestuurder wordt gevraagd en ongevraagd geadviseerd door de Klankbordgroep, bestaande uit directeuren/schoolleiders en/of vertegenwoordigers van bijna alle aangesloten schoolbesturen.

De Ondersteuningsplanraad (OPR) bestaat 12 leden, 6 leden vanuit personeel en 6 leden vanuit ouders van de deelnemende scholen. Dit onafhankelijk medezeggenschapsorgaan is een belangrijke gesprekspartner voor de directeur-bestuurder. De voornaamste taak van de OPR is om instemming te verlenen het Ondersteuningsplan.

Het samenwerkingsverband stelt jaarlijks een jaarverslag op. Het meest recente jaarverslag en de samenvatting daarvan is te vinden onder het tabblad financieel.

Overzicht bestuursleden SWV PO IJmond

Bestuursnummer: PO 2711 / 21602