Uitvoeringsagenda: afstemmingsgesprek en stappenplannen

Stappenplan schoolaanwezigheid 

Samen met de 5 gemeenten en kernpartners CJG, JMW en GGD hebben we een stappenplan gemaakt dat de school kan gebruiken als er sprake is van verzuim, zie: Stappenplan verzuim PO

 

Stappenplan onveiligheid

Samen met Veilig Thuis en de kernpartners CJG, JMW en GGD hebben we een stappenplan gemaakt dat de school kan gebruik als er een vermoeden is van onveiligheid in gezinnen, zie: XX Definitief handreiking (on)veiligheid IJmond

 

Afstemmingsgesprekken integrale samenwerking

Vanuit de uitvoeringsagenda Onderwijs Jeugd Midden Kennemerland werken we in onze regio samen met kernpartners en in een doorgaande lijn aan een pedagogisch sterke structuur waarin we een effectief en preventief aanbod organiseren/ versterken zodat de jeugdigen optimaal profiteren en gezond en veilig opgroeien. Het versterken van de integrale samenwerking is een lerend proces. Het jaarlijkse afstemmingsgesprek biedt een kans om te bespreken of je ervaart dat je de goede dingen doet voor leerlingen en hun ouders. En welke aspecten je met elkaar verder wilt ontwikkelen en welke afspraken je hierover wilt maken.

Op elke school vindt voor 1 november 2023 het jaarlijkse afstemmingsgesprek plaats.

Dit gesprek vindt plaats met de intern begeleider, directeur, GGD, CJG, JMW, consulent en leerplichtambtenaar, de school nodigt uit.

Voor schooljaar ’23-’24 is dit de Handreiking voor afstemmingsgesprek 23-24 PO versie 3 juli

De opbrengsten van de gesprekken in schooljaar ’21-’22 zijn met de kernpartners en gemeenten geanalyseerd en besproken, zowel voor het hele werkveld als per gemeente. De uitkomsten zijn gedeeld met de scholen, gemeenten en de kernteams. Zie hier de terugkoppeling. We verwachten begin 2024 een terugkoppeling te doen van de gesprekken in het najaar 2023.

Allen voor één!

Met de 5 aangesloten gemeenten hebben we de Uitvoeringsagenda onderwijs-jeugd Midden Kennemerland opgesteld: ‘Allen voor één’.

In samenwerking met de gemeenten Castricum, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen en Voortgezet Onderwijs Midden Kennemerland willen we hiermee de verbinding tussen het onderwijs en jeugdhulp doorontwikkelen.

We werken aan gelijke kansen, de beweging naar inclusiever onderwijs vanuit een integrale aanpak. We werken doelgericht aan activiteiten die een bijdrage leveren hieraan, in afstemming met de partners in en om de school.

We zijn in januari 2022 met de uitvoering gestart. De werkagenda loopt door tot 2024.