Uitvoeringsagenda onderwijs en jeugd

Voor de scholen in Heemskerk, Beverwijk en Velsen neemt eén van de partners uit het kernteam (voorheen jeugdteam) initiatief om een afstemmingsgesprek te plannen voor 1 oktober 2022.

Dit gesprek vindt plaats met de intern begeleider, directeur, GGD, CJG, JMW, consulent en leerplichtambtenaar.

Het doel van  het gesprek is om, vanuit de Uitvoeringsagenda Midden-Kennemerland Onderwijs Jeugd, zicht te krijgen op de samenwerking binnen de kernteams; wat loopt goed en wat kan er beter? Maar vooral belangrijk dat je als kernteam de tijd neemt om stil te staan bij de samenwerking en te bespreken hoe je de effectiviteit met elkaar kunt versterken. En we willen de mogelijkheid creëren om de school als werkplaats te gebruiken, dus meer dan vindplaats alleen.

Door het gesprek naar de scholen toe te brengen, met de personen in en om de school heen, hopen we in beeld te krijgen welke visie, welke verwachtingen, welke behoeften, welke eventuele knelpunten en welke good-practices er zijn binnen de samenwerking. De opbrengsten vanuit de afstemmingsgesprekken op de scholen komen op beleidsniveau binnen de regiegroep terug om daar waar nodig op (verder) te ontwikkelen.

In schooljaar 2022-2023 heb je een afstemmingsgesprek gevoerd aan de hand van de Vragen afstemmingsgesprek kernteam 19 mei 2022. 

De opbrengsten zijn doorgestuurd en geanalyseerd voor het hele werkveld en per gemeente en gedeeld met de gemeenten en de managers van de kernteams. Zie hier de terugkoppeling.

Allen voor één!

Met de 5 aangesloten gemeenten hebben we de Uitvoeringsagenda onderwijs-jeugd Midden Kennemerland opgesteld: ‘Allen voor één’.

In samenwerking met de gemeenten Castricum, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen en Voortgezet Onderwijs Midden Kennemerland willen we hiermee de verbinding tussen het onderwijs en jeugdhulp doorontwikkelen.

We werken aan gelijke kansen, de beweging naar inclusiever onderwijs vanuit een integrale aanpak. We werken doelgericht aan activiteiten die een bijdrage leveren hieraan, in afstemming met de partners in en om de school.

We zijn in januari 2022 met de uitvoering gestart. De werkagenda loopt door tot 2024.