Veelgestelde vragen

Wat kan ik doen als ik vragen heb?

Als u vragen heeft over de ontwikkeling van uw kind kunt u die stellen aan de leerkracht. Op het moment dat de leerkracht uw vragen deelt en het handig is dat er iemand meedenkt zal de leerkracht de intern begeleider betrekken. Jullie kunnen dan samen in gesprek de vragen op een rij zetten.

Hoe kan ik meedenken in wat mijn kind nodig heeft?

De scholen binnen Samenwerkingsverband IJmond vinden de samenwerking tussen thuis en school belangrijk. Dat heeft invloed op het welbevinden en presteren van uw kind. Ouders en school kunnen hun ervaring en kennis inzetten om te komen tot een volgende stap waarbij het kind centraal staat. Als de school ziet dat er vragen zijn over de ontwikkeling van uw kind zal de leerkracht u als ouders uitnodigen voor een gesprek. Het kan zijn dat jullie samen bespreken dat het goed is om de intern begeleider (IB’-er) te vragen voor een volgend gesprek. Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft wordt er een overleg met u georganiseerd. Dat heet een ondersteuningsteam (OT).

Wat is een ondersteuningsteam (OT)?

De school wil dan graag met u in overleg om nader te kijken naar de vragen die er gezamenlijk zijn over de ontwikkeling van uw kind. In dit overleg bedenken school, ouders en de leerling gezamenlijk een passende aanpak en voeren die uit. Zie ook deze pagina voor meer info: Wat is een ondersteuningsteam?

Wat doet een Samenwerkingsverband (SWV)?

In het hele land zijn er sinds 2014 scholen gaan samenwerken in een samenwerkingsverband. Dit is een opdracht vanuit de Wet op passend onderwijs. Iedere regio heeft de opdracht om een samenhangend geheel van onderwijs en ondersteuning te bieden. In SWV IJmond werken 65 scholen van 12 schoolbesturen en 5 gemeenten samen en zorgen zij voor de leerlingen in het werkgebied. Het SWV geeft scholen geld waarmee ze de ondersteuning kunnen organiseren. Scholen mogen zelf met hun bestuur bepalen waarvoor ze het geld inzetten.

https://oudersenonderwijs.nl/kennisbank/passend-onderwijs/ondersteuning-op-een-reguliere-school/samenwerkingsverband-passend-onderwijs/

Wat betekent zorgplicht?

Als u als ouder uw kind met specifieke ondersteuningsbehoeften aanmeldt heeft het schoolbestuur zorgplicht. Dat betekent dat met u als ouder uitgezocht wordt welke doelen, vragen en behoeften er zijn voor uw kind. De school kan dan inschatten in hoeverre zij kunnen afstemmen op deze behoeften. Wanneer de kans van slagen voor het plaatsen van uw kind gering is dient de school, samen met het bestuur, met u te kijken naar andere mogelijke plekken voor uw kind.

Stroomschema-zorgplicht-aanmelding-reguliere-po-school SWV PO IJmond

Wat is basisondersteuning?

De scholen ontvangen vanuit de middelen van het SWV geld om de basis voor de ondersteuningsstructuur te organiseren op 4 onderdelen:

1. Basiskwaliteit / opbrengstgericht werken.
De minimale onderwijskwaliteit die gemeten wordt door de inspectie van het onderwijs met behulp van het toezichtkader. Scholen met een basisarrangement van de inspectie, hebben de basiskwaliteit op orde. Basiskwaliteit is dus slechts één aspect van basisondersteuning.

2. Planmatig werken / handelingsgericht werken.
De wijze waarop de school nagaat welke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften leerlingen hebben, daarop een passend onderwijsaanbod organiseert en dat evalueert.

3. Preventieve en lichte curatieve interventies.
Zoals een aanbod voor leerlingen met dyslexie, dyscalculie of een aanpak voor het voorkomen van gedragsproblemen.

4. Ondersteuningsstructuur / ondersteuningsroute.
De wijze waarop de school de ondersteuning aantoonbaar heeft georganiseerd, ernaar handelt en met andere organisaties en specialisten samenwerkt.

Wat is extra ondersteuning?

De scholen ontvangen vanuit de middelen van het SWV geld om extra ondersteuning te geven. Dat kan worden ingezet als een kind nodig heeft dat er een plan wordt gemaakt met doelen en onderwijsbehoeften. In een OT wordt dan een arrangement gemaakt voor bijvoorbeeld een eigen leerlijn, uitdagende of taalrijke leeromgeving. Gedragsinterventies, passend lees-en rekenonderwijs of ondersteuning bij motoriek of executieve functies.

Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP)?

Een OPP wordt gemaakt als een kind langzamer leert dan het tempo van de groep. Dit gebeurt na overleg met ouders. Dit gebeurt als een kind meer dan 1,5 jaar achterstand heeft en helpt bij het bepalen van de doelen, aanpak en verwachtingen.

Wat is een TOP dossier?

Dit is een digitaal instrument dat helpt bij het in kaart brengen van de sterke kanten van het kind en ook helpt bij het bepalen van doelen en een passende aanpak. Als ouder krijg je hierin inzage en geef je toestemming.

Wat doet een consulent?

Consulenten werken in regioteams op scholen in de buurt. Zij hebben gesprekken met scholen over de ondersteuningsstructuur en vragen over leerlingen. Zij worden ingezet om te adviseren en te ondersteunen bij het ontwikkelen van passende aanpak. Een consulent neemt vaak deel aan het OT.

Wat doet een specialist?

Een specialist kan door school gevraagd worden om met toestemming van ouders een observatie te doen aan de hand van kijkvragen van de leerkracht en intern begeleider. De specialist maakt een verslag en bespreekt dat na met ouders en school. Scholen kunnen gebruik maken van specialisten op het gebied gedrag, moeilijk lerende kinderen, schrijven, ICT, motoriek, zieke kinderen, hoogbegaafde kinderen, taalspecialist, jonge kind.

Wat doet een jeugdteam?

In de IJmond (Heemskerk, Beverwijk, Velsen) vormen de IB’-er, directeur, consulent, CJG coach, jeugdarts, jeugdverpleegkundige van de GGD en de Jeugdmaatschappelijk werker het jeugdteam. In gemeente Castricum en Uitgeest doen de IB’-er, directeur en consulent dat samen met de Jeugdconsulent van de gemeente en daarbij de jeugdarts, jeugdverpleegkundige van de GGD. Het jeugdteam spreekt jaarlijks de effectiviteit van de multidisciplinaire samenwerking tussen jeugdhulp, onderwijs en preventie door. Met als doel korte lijnen, een sluitend aanbod, heldere regie, en het organiseren van laagdrempelige hulp aan kinderen en ouders.

Hoe werkt het als de school de ondersteuning niet meer kan bieden?

Heel soms komt het voor dat er meerdere OT’s zijn geweest met u als ouder en de school in het gesprek met u tot de conclusie dat de extra ondersteuning onvoldoende oplevert. Als u het hierover met elkaar eens is bent en er door alle betrokkenen gedacht wordt aan een plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs dan vindt er opnieuw een OT plaats. Ditmaal het OT voor de voorbereiding van de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV).

Hoe wordt een TLV aangevraagd?

Er wordt in het OT met u besproken welke doelen er zijn voor het kind, met welke bijbehorende onderwijsbehoeften en op basis daarvan welke vorm van onderwijs het best passend lijkt. Er wordt gesproken over de verwachte duur van de plaatsing.

Van deze punten in het OT wordt een verslag gemaakt, waarin ook beschreven wordt wie aanwezig zijn en dit verslag wordt in TOP dossier gehangen. School zorgt voor een goed te volgen TOP dossier. De consulent kijkt hierbij mee en kan vragen om verduidelijking. Ouders oriënteren zich op de school (scholen) van voorkeur. Als de beoogde school is gekozen wordt een contactpersoon van die school uitgenodigd voor een Ondersteuningsteam op de school van herkomst.

Welke vormen van speciaal (basis)onderwijs zijn er voor kinderen in de IJmond?

Voor plaatsing op het speciaal (basis) onderwijs heeft uw kind een TLV nodig, zie hierboven.
Binnen het SWV zijn er 3 speciale (basis) scholen, in Heemskerk, Beverwijk en IJmuiden.

Heliomare speciaal onderwijs Heemskerk

Heliomare een school voor speciaal onderwijs voor leerlingen in de leeftijd van 4-13 jaar met een lichamelijke en/of een verstandelijke beperking, ernstig meervoudige beperking (EMB), langdurige ziekte en/of een vorm van autisme in de leeftijd van vier tot en met twaalf/dertien jaar.

Integraal kindcentrum (IKC) IJmond, locatie Beverwijk.

Hier wordt zowel speciaal onderwijs als speciaal basisonderwijs georganiseerd. Kenter Jeugdhulp biedt ook ondersteuning in deze school voor kinderen en ouders die daar baat bij hebben.

Integraal kindcentrum (IKC), locatie IJmuiden.

Op deze locatie is een afdeling voor kinderen die moeilijk leren, dat is SBO de Boekanier.

In hetzelfde pand zit de Antoniusschool, waar het onderwijs wordt afgestemd op de behoeften van kinderen, vaak in een kleinere groep en meer structuur.

Kenter Jeugdhulp biedt ook ondersteuning in deze school voor kinderen en ouders die daar baat bij hebben.Met een TLV kunt uw kind ook gebruik maken van andere speciale (basis)scholen in omliggende regio’s.

Ontvang de verhalen in je mailbox

Wil jij op de hoogte blijven van alle inspirerende verhalen die we maken over Passend Onderwijs in de IJmond?
Schrijf je in en ontvang 3 keer per jaar de verhalen in je mailbox.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.