Ondersteuningsplanraad (OPR)

Het SWV PO IJmond heeft een Ondersteuningsplanraad (OPR) bestaande uit twaalf personen. Zes daarvan zijn afgevaardigd vanuit het personeel en zes vanuit de ouders van de aangesloten scholen. Het samenwerkingsverband is voor de zetelverdeling opgedeeld in vijf kiesgroepen op grond van geografische ligging, bestuursgrootte en leerlingaantallen. Het S(B)O heeft een eigen kiesgroep. Deze zes kiesgroepen kiezen elk een ouder en een personeelslid als afvaardiging. De OPR vergadert minimaal twee maal per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar, tenzij de OPR anders bepaalt.

Opdracht OPR

De belangrijkste opdracht van de OPR is om instemming te verlenen aan het ondersteuningsplan en de ontwikkelingen in het samenwerkingsverband met betrekking tot de uitvoering van passend onderwijs kritisch te volgen. Voor de publieksversie van het ondersteuningsplan klik hier.

De OPR wordt door het bestuur geïnformeerd over en betrokken bij landelijke ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs en ontwikkelingen binnen het SWV PO IJmond. De OPR kan ook door ouders en personeelsleden benaderd worden, bijvoorbeeld via de MR van de eigen school of via GMR van het schoolbestuur.

Contact is ook rechtstreeks mogelijk, via de voorzitter van de OPR. Deze is te bereiken via info@passendonderwijsijmond.nl.


Leden Ondersteuningsplanraad

 • Marc de Bie, oudergeleding Tabijn/ voorzitter
 • Vacature, personeelsgeleding Tabijn
 • Lidewij Vernooy, oudergeleding Het Anker / Atlant / De Schoolwerkplaats
 • Tanneke van der Boor, personeelsgeleding Het Anker / Atlant / De Schoolwerkplaats
 • Marjan Schumacher, oudergeleding Fedra / Montessori
 • Christel Heijnen, personeelsgeleding Fedra / Montessori
 • Vacature, oudergeleding ISOB / Blosse / Ithaka /
 • Ilse Breggeman, personeelsgeleding ISOB / Blosse / Ithaka
 • Bea Schadé, oudergeleding OPO IJmond
 • Ellen Kleijn, personeelsgeleding OPO IJmond
 • Vacature, oudergeleding S(B)O 
 • Wessa van de Kuijlen, personeelsgeleding S(B)O


Statuten en reglementen


Jaarverslag


Notulen Ondersteuningsplanraad

Vacatures