Vacature OPR ouder-lid ISOB / Blosse / Ithaka

Tussentijdse verkiezing ouder-lid ondersteuningsplanraad – kieskring ISOB / Blosse / Ithaka

Door het vertrek van het ouder-lid vanuit de kieskring ISOB / Blosse / Ithaka is een vacature ontstaan. Wij roepen belangstellende ouders op om zich verkiesbaar te stellen, zodat deze plek op korte termijn kan worden ingevuld. Indien er meerdere kandidaten zich beschikbaar stellen, vindt er een stemming plaats binnen de Medezeggenschapsraden van de scholen binnen het SWV PO IJmond, binnen bovengenoemde stichtingen.

Wat doet de ondersteuningsplanraad?

Het beleid voor het Samenwerkingsverband wordt vastgelegd in het ondersteuningsplan. Elke vier jaar wordt het plan aan de ondersteuningsplanraad ter instemming en advies voorgelegd. In dit ondersteuningsplan staan de afspraken die de schoolbesturen maken over Passend Onderwijs:

  • De verdeling, besteding en toewijzing van ondersteuningsgeld en –voorzieningen aan de scholen in de regio.
  • De afspraken voor plaatsing van leerlingen in het speciaal (basis-) onderwijs.
  • De kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.
  • De wijze waarop ouders worden geïnformeerd over ondersteuningsvoorzieningen.

De ondersteuningsplanraad komt minimaal 3 keer per jaar bij elkaar. De vergaderingen vinden in de avonduren plaats, op kantoor van het Samenwerkingsverband te Beverwijk of via Teams. Een vergadering duurt gemiddeld 2 uur.

Wie zitten er in de ondersteuningsplanraad?

Deze raad bestaat, net als de Medezeggenschapsraad (MR) op uw school, uit ouders en personeelsleden. Binnen ons Samenwerkingsverband is gekozen voor 6 ouder-leden en 6 personeelsleden. Om haar taak goed te kunnen uitvoeren, is het belangrijk dat er gemotiveerde ouders en personeelsleden in de ondersteuningsplanraad zitten die zich betrokken voelen bij passend onderwijs.

“Elke ouder of personeelslid kan zich kandidaat stellen, u hoeft hiervoor geen lid te zijn van een (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad!”

Dat is wel wat voor mij!

Wilt u als betrokken ouder zich beschikbaar stellen als lid voor de ondersteuningsplanraad? Meldt u zich dan aan als kandidaat. Dit kan met bijgaand aanmeldingsformulier. Hierin wordt gevraagd om een kleine motivering.

Even wat punten op een rij:

  • U bent een ouder van één van de scholen binnen de kieskring ISOB / Blosse / Ithaka.
  • Sluitingsdatum voor kandidaatsstelling is 31 januari 2023.
  • Stemming (indien nodig) gebeurt z.s.m. door de MR leden van de aangesloten scholen.
  • De ondersteuningsplanraad komt minimaal 4 keer per jaar bij elkaar.
  • Meer informatie is te verkrijgen bij de voorzitter van de OPR: Marc de Bie (marcdebie@ziggo.nl) of op de website: www.passendonderwijsijmond.nl