placeholder

Netwerkgroep gedrag

Samenstelling netwerkgroep

Gedragsspecialisten:

 • Heleen van Arkel
 • Anja Oomen
 • Marije de Ruijter
 • Irma Groen (voorzitter)
 • Collega’s uit netwerk op afroep

Doel voor het onderwijs

Basisondersteuning:

 • Doel: De basis op orde, toewerken naar inclusief onderwijs
 • Planmatig werken aan gedrag, bijdragen aan klasse management, pedagogisch klimaat, welbevinden.

Extra ondersteuning:

 • Arrangeren-HGW werken met als doel: extra ondersteuning organiseren, nuances aanbrengen in aanbod in de reguliere groep op de basisschool.
 • Ondersteunen van professionalisering middels deelname intervisie.

Doel samenwerken in IJmond

 • Verbinding zoeken en faciliteren met partners naast het onderwijs
 • Effectieve samenwerking met betrokken professionals van alle scholen, kind centra, voorschoolse voorzieningen zoals o.a. kinderdagverblijven en met partners in de jeugdzorg, de jeugdgezondheidszorg en de Gemeenten

Werkwijze specialisten op scholen

 • Consultaties op kind- groeps- en leerkrachtniveau d.m.v. observatie
 • Meedenken, sparren, delen van kennis en adviseren
 • Gesprekken met betrokken leerkrachten, IB-ers, ouders, externen
 • Op afroep deelname ondersteuningsteams (OT)

Activiteiten vanuit SWV

 • Deelname landelijke professionalisering: actuele ontwikkelingen
 • Interne professionalisering: wat hebben de scholen in de IJmond nodig
 • Initiatieven faciliteren ter versterking van de scholen
 • Aanbieden van intervisie en aanbod gedragsprotocol voor gedragsspecialisten op schoolniveau

Opbrengsten netwerkgroep

 • Toegeruste leerkrachten en ib
 • Passend adviezen gelet op ambitie thuisnabij onderwijs
 • Gezamenlijke trends signaleren en op anticiperen
 • Zorgvuldige samenwerking met partners
 • Samen kan het!

Communicatie

Deelname aan intervisie via folder/ flyers: (QR) en via de website

Vragen voor deelname aan Netwerk

Contact:

 • Heleen van Arkel
 • Anja Oomen
 • Irma Groen
 • Marije de Ruijter

Als specialist zijn wij regelmatig op de school voor observaties in de groep, overleg met de Ib’er, directeur en leerkracht. Ook sluiten we   aan als er een Ondersteuningsteam/ gesprek met ouders (en kind) nodig is. Hiermee zorgen we samen dat de aanpak en ondersteuning past bij wat uw kind nodig heeft. Samen past het – Passend Onderwijs IJmond

Wat doen wij?

Wij worden betrokken als er vragen zijn over gedrag van leerlingen op de basisschool, waarbij extra of intensieve ondersteuning nodig is. Dit is soms een hele puzzel. Samen met de ouders, leerkracht, de intern begeleider en andere betrokkenen worden de puzzelstukjes bij elkaar gelegd en wordt gezocht naar wat nodig, wenselijk en haalbaar is voor dit kind, in deze situatie. Steeds op maat.

Soms zijn er al hulpverleners betrokken en wordt er vanuit verschillende disciplines gekeken hoe een kind het beste ondersteund kan worden in de groep op de basisonderwijs. Vanuit onze expertise en ervaring in het basisonderwijs kunnen wij in dit traject meekijken en meedenken.

Wij ondersteunen de professionals in de scholen in de IJmond.

De weg naar Passend onderwijs gaat altijd samen!

Handige links

Verhalen