placeholder

Netwerkgroep brede taalontwikkeling

Samenstelling netwerkgroep:

 • Voorzitter Adriette Tervoort Beemster

Leden van de netwerkgroep zijn:

 • Gemeente, dyslexiezorg aanbieders, taalspecialisten uit ons samenwerkingsverband, expertisecentrum de Fakkel, Auris, Melior Onderwijs.

De netwerkgroep brede taalontwikkeling (in het vervolg NWG BT) staat scholen bij, monitort, innoveert en ontwerpt op het gebied van:

 • Taalontwikkelingsstoornis TOS
 • Slechthorendheid SH
 • Nederlands als tweede taal NT2/nieuwkomers
 • Taalachterstanden
 • Dyslexie: lees en spellingsproblemen (comorbiditeit)
 • Taalonderwijs; zorgniveau 1 2 3

De netwerkgroep staat ten dienste van het onderwijs aan onze leerlingen binnen samenwerkingsverband Passend onderwijs IJmond. Op verschillende niveau’s zetten wij in:

 • Leerling niveau
 • Leerkrachtniveau
 • Schoolniveau
 • Regioniveau

We focussen op de basisondersteuning als ook de specifieke aanpak bij leerlingen die vastlopen. We volgen en participeren in de regionale ontwikkelingen en zijn daarin innovatief, faciliterend en organiserend. Samenwerken met elkaar staat hoog in het vaandel! Samen past het!

Doel netwerkgroep:

Vanuit POS analyseren we dat op de volgende zaken gefocust moet worden in schooljaar 22-23:

 • Compenserende dyslexie software.
 • Aanbod NT2
 • Aanbod spraak/taal

Het doel van de NWG BT is, binnen het domein taal:

 • Bijdragen aan de ambitie van thuisnabij onderwijs door inzet van onderstaande mogelijkheden vanuit het samenwerkingsverband.
 • Versterken van de kennis en vaardigheden binnen de scholen op het gebied van taal. Enerzijds om de basisondersteuning stevig te maken of houden en anderzijds specialistische hulpvragen te kunnen meehelpen oplossen.
 • Signaleren (via POS, gesprekken, observaties), analyseren (bv vanuit feedback of vragenlijsten) en ontwerpen van aanbod.
 • Ondersteuning bij hulpvragen rondom leerlingen, leerstofaanbod.
 • Projectontwikkeling.
 • Deskundigheidsbevordering; verzorgen van scholingen, consultatie, intervisie.
 • In contact brengen van collega’s door middel van intervisie.
 • Versterken van de rol van taalspecialist op schoolniveau.
 • Samenwerken met andere NWG op maat.

Aan de volgende speerpunten uit het jaarplan swv Passend Onderwijs Ijmond 2022 werkt de NWG BT:

Basisondersteuning:

 • De scholen voldoen aan de afspraken van de basisondersteuning

Inclusiever onderwijs:

 • Elke leerling heeft een passende plek op een reguliere school binnen de kern.
 • Het SWV heeft een dekkend aanbod aan ondersteuningsmogelijkheden en voorzieningen.

Netwerkorganisatie:

 • Professionals delen en leren in specialistische netwerkgroepen.
 • De scholen in de kernen kennen elkaar en elkaars expertise.
 • Ouders en professionals zijn tevreden over de werkwijze en mogelijkheden van ondersteuning.
 • Het team passend onderwijs IJmond is zichtbaar voor leerkrachten en ouders.

Opbrengsten netwerkgroep benoemen:

De opbrengst van de NWG BT is een actieve netwerkgroep die laagdrempelig aanwezig is binnen het samenwerkingsverband voor alle collega’s die vragen hebben over of ontwikkelwensen hebben binnen het domein taal.

Activiteiten netwerkgroep benoemen:

Wij verzorgen scholingen, denken mee met leerkrachten en intern begeleiders, innoveren en werken samen ten bate van de leerlingen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van taal

Contactgegevens voor vragen of deelname:

Adriette Tervoort Beemster: a.tervoort@passendonderwijsijmond.nl

Handige links

Verhalen