placeholder

Netwerkgroep inclusiever onderwijs

Doel netwerkgroep:

Basisondersteuning:

 • Bijdragen aan de versterking van de basisondersteuning van scholen. Dit legt een bodem voor een dekkend aanbod / netwerk, zodat kinderen en ouders ervaren “Ik hoor erbij, ik kan het, ik kan het zelf”.

Inclusiever onderwijs:

 • Het stimuleren van scholen tot het creëren van een dekkend aanbod / netwerk binnen de kern of regio door inspiraties te bieden ten aanzien van inclusiever onderwijs.
 • Mede in kaart brengen hoe het staat met de beweging naar inclusiever onderwijs binnen ons werkgebied om te ontdekken wat er nodig is.
 • Gebruikmaken van data om trends waar te nemen en acties aan te verbinden.
 • Volgen van de landelijke ontwikkelingen / goede voorbeelden wat betreft inclusiever onderwijs en inventariseren welke zaken toepasbaar zouden kunnen zijn in het eigen werkgebied.

Netwerkorganisatie:

 • Scholen, met name de leerkrachten, de mogelijkheid te bieden het aanbod te verbreden en andere kwaliteiten te ontwikkelen.
 • Ervoor zorg te dragen dat de specifieke kennis (vaardigheden en expertise die nodig zijn op weg naar inclusiever onderwijs) beschikbaar komt, zodat meer scholen dit voorbeeld overnemen.
 • Preventief samenwerken, leren van en met elkaar en goede voorbeelden delen.

Activiteiten vanuit SWV:

 • Aanbod workshop De Korenaar over inclusiever onderwijs (succesfactoren).
 • Aanbod training inclusieladders (Sardes).
 • Bijwonen van congressen met betrekking tot inclusiever onderwijs.
 • Bezoek brengen aan scholen, die al inclusiever werken.
 • Onderzoeken van het niveau van basis- en extra ondersteuning op scholen om behoeften in kaart te brengen.
 • Aanbod audit (Sardes) met betrekking tot inclusiever onderwijs.
 • Samen met de NWG Brede Taal onderzoeken of de Pilot Dyslexie Lelystad (inzet preventieve maatregelen op scholen, versterking basisondersteuning) ook in onze regio te organiseren valt.

Opbrengsten netwerkgroep:

 • Training inclusieladders (Sardes) voor team BPO SWV PO IJmond en in kernoverleggen.
 • Bijdrage aan herijking afspraken basisondersteuning binnen Perspectief op School (POS). 
 • Bijdrage aan herschrijven nieuwe ondersteuningsroute SWV.
 • Aanbod traject co-teaching.
 • Netwerkbijeenkomst beleidsmedewerkers van schoolbesturen en gemeenten over inclusiever onderwijs.
 • Workshop ‘Leren anders organiseren’ voor het team en op regiostudiedagen voorjaar 2022 (samenwerking met NWG Leren).
 • Bijdrage Handreiking SNS-klassen (opgesteld door OOG).

Contactgegevens voor vragen of deelname:

Linsey Buts: l.buts@passendonderwijsijmond.nl
Geeske van Klaveren: g.vanklaveren@passendonderwijsijmond.nl
Marja Verbeek: m.verbeek@passendonderwijsijmond.nl

Handige links

Verhalen