Nieuw bij SWV PO IJmond: de terugplaatsing-coördinator

Een aantal samenwerkingsverbanden heeft er al één, en nu beschikt het SWV PO IJmond ook over een zogenaamde terugplaatsingcoördinator. Mieke van Krugten helpt kinderen de overstap – terug – te maken van het speciaal naar het regulier onderwijs. “Ik zie bij scholen nog veel koudwatervrees.”

De sleutel tot succes naar passend onderwijs is samenwerking, korte lijnen en openheid

Mieke is nog aan het warmdraaien in haar rol als terugplaatsingcoördinator. Sinds augustus combineert ze het met haar functie als leerkracht in het SBO. Zij ziet met eigen ogen hoe lastig collega’s het soms vinden kinderen los te laten uit hun warme omhelzing. En omgekeerd constateert zij dat reguliere scholen het spannend vinden om kinderen met speciale behoeften op te nemen. “Ik wil die doorstroming bevorderen. Het is noodzakelijk, wil je kinderen de kans bieden om op termijn vloeiend in te stromen in het reguliere VO.”

Een kansrijke start voor iedereen

Kindcentrum De Sparkel biedt op dit moment plek aan twee kinderen, Roy en Sander*, die afkomstig zijn uit het speciaal onderwijs. Die overgang heeft al voor de komst van Mieke plaatsgevonden. Maar schooldirecteur Anita van der Eng en IB’er Marieke Stam zien absoluut de meerwaarde in van een terugplaatsingcoördinator. “Zo iemand kan over een langere periode een aanspreekpunt en vraagbaak zijn voor scholen, ouders en kind. Diegene overziet het hele proces. Die continuïteit is fijn”, zegt Anita.

Roy en Sander gedijen op De Sparkel. Volgens Marieke heeft dat te maken met een gedegen screening vooraf en een goede zorgstructuur. Dit vanuit de visie van de school dat iedereen een kansrijke start verdient. “Als een aanvraag bij ons binnenkomt, gaan we in gesprek met alle betrokkenen, waaronder ouders, SWV en andere instanties. Het is zo belangrijk om vanaf het begin precies te weten wat een kind nodig heeft, zodat we daar de begeleiding op aan kunnen passen.”

Ook de schoolbesturen juichen de komst van een terugplaatsingscoördinator toe. Zij zien dat de capaciteit van het speciaal basisonderwijs onder druk staat. Dit ondanks dat het aantal verwijzingen vanuit het regulier onderwijs is afgenomen. De laatste periode bleven meer kinderen thuisnabij naar reguliere scholen gaan. Daartegenover staat echter een grotere instroom van jonge kinderen in het SO.

“Ook daarna houden we de vinger aan de pols”, vult Anita aan. “We brengen flitsbezoeken in de klas, staan uitgebreid stil bij deze kinderen in de groepsbesprekingen. Is een extra overleg van het ondersteuningsteam (OT) wenselijk? Dan organiseren we dat. De sleutel tot succes naar passend onderwijs is in mijn ogen samenwerking, korte lijnen en openheid.”

Hard op de deur kloppen

Mieke hoort het goedkeurend aan. Hoe mooi zou het zijn wanneer meer scholen het voorbeeld volgen van De Sparkel. Zelf wil ze daar een bijdrage aan leveren. Ze is begonnen met het opstellen van een stappenplan voor terugplaatsing, waardoor de kans op een succesvolle ‘match’ vergroot wordt. Mieke: “Het blijft maatwerk, maar je wilt ervoor zorgen dat je niemand overslaat in het traject.” Anita: “Tot nu toe werd er vooral actie ondernomen, als ouders hard op de deur klopten. Ik hoop dat met Mieke de signalering iets breder wordt. Als reguliere scholen zijn we ook gebaat bij ontlasting van het SO/SBO, zodat wij weer kinderen kunnen doorverwijzen voor wie dat echt de juiste plek is.”

Voorlopig is het werkterrein van Mieke als terugplaatsingcoördinator beperkt tot leerlingen van IKC IJmuiden, maar het streven is om het dekkend te maken voor de hele IJmond. Mieke: “Je wilt voor zoveel mogelijk kinderen thuisnabij passend onderwijs realiseren.” Anita en Marieke weten welk verschil zoiets kan maken. Marieke: “Roy en Sander komen vrolijk naar school en spelen met buurtgenootjes. Dat is genieten.”

* Deze namen zijn ter bescherming van de privacy verzonnen.

Zie hier het stappenplan terugplaatsing: