Uitvoering geven aan een betere ondersteuning voor de jeugd

Sinds dit jaar is de Uitvoeringsagenda onderwijs-jeugd Midden-Kennemerland van kracht, opgesteld om de verbinding tussen onderwijs en jeugd te versterken en de ondersteuning aan de jeugd te optimaliseren. Deze agenda raakt aan de goede initiatieven en samenwerkingen die er al zijn, en legt daar nog een laag bovenop. Wat betekent dat voor de professional in de klas?

Docenten krijgen meer coaching on the job door experts

Een leerling die verzuimt van school. Is dat onveilig voor hem? Ja, zegt de zorgcoördinator. Is er sprake van een onveilige thuissituatie? Nee, constateert de jeugdhulpverlener. Dus blijft de kwestie hangen in een schaduwgebied van wie doet wat. Het is zo’n bekend misverstand in de relatie tussen onderwijs en jeugdhulp, in dit geval over de definitie van veilig. “We spreken soms te weinig elkaars taal”, constateert Daniëlle Klaster, beleidsmedewerker bij SWV VO Midden-Kennemerland. “De hamvraag is: hoe zorg je voor een vloeiender samenwerkingsproces, waaraan iedereen die werkt binnen het onderwijs of de jeugdhulp nog effectiever zijn kennis en kunde kan toevoegen?”

Drie speerpunten

De uitvoeringsagenda helpt bij het antwoord op deze vraag. Er was altijd al afstemming tussen de samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs en de gemeenten, maar nu wordt het naar een hoger niveau gebracht. “Voor de samenstelling van de agenda zijn een regiegroep en werkgroepen aan de slag gegaan”, aldus Marjolijn Loos, beleidsmedewerker bij SWV PO IJmond. “Het heeft geleid tot drie speerpunten waarop we ons tot en met 2024 volop gaan inzetten. We gaan voor een integralere aanpak binnen de kernen van scholen en op regionaal en bovenregionaal niveau. En daardoor zorgen we voor inclusiever onderwijs en gelijke kansen voor elk kind.”

Bij het speerpunt gelijke kansen ligt de nadruk in 2022 op het stimuleren van schoolaanwezigheid. Dat betekent dat je de signalen van dreigend verzuim al in een vroegtijdig stadium oppikt. “Wij merken dat leerlingen die uitvallen op de middelbare school vaak al een verleden hebben op de basisschool”, aldus Daniëlle. “We moeten met elkaar gaan kijken hoe we daar de aanpak kunnen versterken. Kunnen we ouders, sport, cultuur, welzijn en preventie inschakelen?”

Sportcoachingstraject

“Een gelijk speelveld creëren hangt nauw samen met iets extra’s bieden aan kinderen die dat nodig hebben”, aldus Marjolijn. “De zomerschool vind ik daar een mooi voorbeeld van.” Daniëlle haakt daarop aan. “In Castricum en Uitgeest hebben ze een sportcoachingstraject. Hier probeert men door middel van sport jongeren die op straat hangen een positieve uitlaatklep te geven en met zachte hand binnenboord te houden of weer naar school terug te leiden.”

Het onderstreept een ander aspect van de uitvoeringsagenda. De inhoud wijst niet zozeer op een totaal nieuwe richting, het versterkt de weg die men met elkaar al is ingeslagen. Dat geldt ook voor de beweging naar inclusiever onderwijs. Daniëlle: “We zijn bezig om in kaart te brengen hoeveel we verwijzen naar het speciaal onderwijs en gaan ook netwerkbijeenkomsten organiseren over inclusiever onderwijs, gericht op participatiekansen voor alle leerlingen.”

De school als werkplaats

De huidige teneur binnen inclusiever onderwijs binnen PO en VO is dat de speciale voorzieningen hun hoogwaardige expertise veel meer beschikbaar gaan stellen aan de reguliere scholen. “De Havo/Vwo afdeling van het Kennemer College in Heemskerk kampt met relatief veel uitval van leerlingen met autisme en angst gerelateerde problemen. Zij zijn bezig om de deskundigheid van Heliomare in huis te halen om leerkrachten hierbij te ondersteunen”, noemt Daniëlle.

“De school wordt een werkplaats. Docenten krijgen meer coaching on the job door experts. Daar wordt ook budget voor vrijgemaakt”, vervolgt Marjolijn. “Dat is niet allemaal de verdienste van de uitvoeringsagenda. Maar deze agenda zorgt wel voor meer focus op, samenhang tussen en kwaliteit bij zulke initiatieven.”

https://passendonderwijsijmond.nl/uitvoeringsagenda-onderwijs-en-jeugd/