Wat zijn de successen van het kernoverleg?

De kernoverleggen waarin scholen in een kern met elkaar werken aan passend, inclusief onderwijs, zijn alweer een tijdje onderweg. Hoog tijd om een nieuwe tussenbalans op te maken. Wat zijn de successen tot nu toe? De kernen brengen zelf verslag uit.

Kern Akersloot, Limmen & Uitgeest

Het kernplan is gemaakt. De focus ligt op leerlingen met hoogbegaafdheid en bijkomstige problematiek. Waar ga je dan heen voor hulp/ondersteuning? We hebben een infographic gemaakt met een stroomschema. Er is een afspraak gemaakt met een directeur van een school buiten ons SWV die ervaring heeft met deze leerlingen. Het doel is om kennis uit te wisselen.

Kern Castricum

Twee basisscholen binnen onze kern hebben ervaring met leerlingen met het syndroom van Down. We werken aan een handreiking voor aanname, passende begeleiding en uitstroom van deze leerlingen op de reguliere basisschool. Zo worden binnen onze kern kennis en expertise met elkaar gedeeld. Voor het volgende kernoverleg willen we het thema ‘inclusiever onderwijs’ aan bod laten komen aan de hand van een workshop van adviesbureau Sardes. Het is mooi om elkaar op deze bijeenkomsten te ontmoeten en elkaar te vinden op meerdere (expertise)vlakken.

Kern Heemskerk Noord

De scholen binnen deze kern hebben zich nog niet op onderwerpen gevonden, maar er is goede hoop dat dit wel gaat gebeuren.

Kern Heemskerk Zuid

Het kernoverleg loopt, stroomt en is productief. Het doel is duidelijk: we komen bij elkaar om te werken aan inclusief onderwijs. De ontwikkeling van ieder kind staat voorop! De focus ligt op het vervolg geven aan de praktijkklas de Ark. Grenzen en kaders zijn soms ingewikkeld, maar er wordt ook gezocht naar manieren om verbinding te maken en te behouden met aangrenzende kernoverleggen. Het valt op dat scholen vaak minder moeite hebben om samen te werken dan de besturen.

Kern Beverwijk Oost

Het laatste kernoverleg vond plaats op het IKC. Kenter Jeugdhulp was uitgenodigd om een presentatie te verzorgen over gedrag en traumasensitief handelen. Het was een hele mooie bijeenkomst. Directeuren vroegen of Kenter ook op de scholen langs kon komen om de teams mee te nemen in dit onderwerp. Voor het volgende overleg staat de praktijkklas op de agenda.

Kern Beverwijk West

Vraagstuk in deze kern is: wie is de regiehouder in complexe situaties? Besloten is dat het Centrum voor Jeugd en Gezin dat is. De nadruk ligt op het meer betrekken van jeugdhulp bij de scholen. De kern heeft zich goed op onderwerpen gevonden. We zijn nu aan het kijken hoe we meer focus kunnen krijgen op inclusief in de wijk.

Kern IJmuiden 1

Er is een presentatie geweest over educatief partnerschap. Goed om ons ook meer te richten op vroeg- en voorschoolse educatie en het goed informeren van ouders. We hebben met de kern een lezing over ouderbetrokkenheid gevolgd, die prima is ontvangen. De gemeente is aanwezig geweest bij het kernoverleg. We bekijken hoe we de gemeente meer kunnen betrekken bij de behoeftes van de scholen. De Vuurtoren en de Klipper zijn een bibliotheek op school gestart en draaien een Pilot Kinderwerk. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor een ouderkamer. Tot slot zal deze zomer voor de tweede keer de Zomerschool gaan draaien. We weten elkaar te vinden!

Kernoverleg IJmuiden 2

Het kernoverleg loopt eigenlijk best lekker. Er is een duidelijke overlegstructuur en we hebben werkgroepen samengesteld, die verder werken aan de inhoudelijke doelen. Er is een duidelijke lijn wat betreft de financiën. De sfeer is over het algemeen goed en de samenwerking ook.

Kern Santpoort-Driehuis

We komen als kern regelmatig bij elkaar, maken kennis met elkaar en elkaars scholen en er is een gedeeld voorzitterschap. Op die basis hebben we het (zij-instroom) aannamebeleid binnen onze kern afgestemd met elkaar. Er is een duidelijke scheiding gemaakt in de inzet van gelden. Voor individuele doeleinden kan de school een beroep doen op de knipkaart/eigen (scholings)gelden. Is er een gemeenschappelijk belang, dan is het budget van het SWV beschikbaar. De kern besluit hier samen over. Tot nog toe hebben we nog geen aanspraak gedaan op dit budget. Vanuit de kern is er belangstelling voor deelname aan het scholingsaanbod vanuit Sardes, thema inclusieladder.

Kern Velserbroek

We zien dit eerste jaar als opstartjaar waarin we elkaar beter hebben leren kennen. Het team is vijfmaal bij elkaar geweest. Naast deze oriëntatie heeft het kernoverleg een richtlijn vastgesteld voor leerlingen die willen overstappen van de ene naar de andere school. Deze richtlijn borgt een goede communicatie tussen de betrokken scholen en de ouders, waardoor dit proces beter verloopt. Daarnaast hebben we het onderwerp vandalisme in de wijk geagendeerd, waaraan de gemeente een goede bijdrage heeft geleverd. In het aankomende schooljaar willen we op dit gebied echt stappen gaan zetten. Het kernoverleg heeft ervoor gekozen de financiële impuls vanuit het SWV voor een groot gedeelte op schoolniveau in te zetten. De ambitie is om volgend jaar meer te kijken naar een wijkgericht initiatief vanuit de gezamenlijke scholen. We hebben afgelopen jaar vergaderd op basisschool De Westbroek. Komend jaar zal elke keer een andere school worden gekozen om zo op natuurlijke wijze elkaars’ scholen beter te leren kennen.