Werving en selectie Onafhankelijk voorzitter voor: Algemeen bestuur SWV PO IJmond

Wie zoeken wij?

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Ijmond zoekt een:

onafhankelijk voorzitter

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond (SWV PO IJmond) zoekt een onafhankelijk voorzitter voor haar algemeen bestuur, die naast het leiden van de bestuursvergaderingen, samen met de directeur-bestuurder de vergadering voorbereidt. Daarnaast is de onafhankelijk voorzitter een sparringpartner voor de directeur-bestuurder. Naar verwachting zal deze rol in 60 tot 80 uur per jaar kunnen worden ingevuld.

Wie zijn wij?

SWV PO Ijmond

Elke schooldag zetten honderden leerkrachten en andere medewerkers zich in om de bijna 16.000 leerlingen binnen het SWV PO IJmond goed passend onderwijs te bieden. Daarmee maken zij het mogelijk dat alle kinderen in onze regio een geschikte onderwijsplek hebben. Ook de kinderen die extra hulp nodig hebben ontvangen een aanbod afgestemd op hun behoeften. Dit gebeurt bij voorkeur op een gewone basisschool dichtbij huis en als het nodig is op een speciale (basis)school.

Het SWV PO IJmond ondersteunt, faciliteert in financiële middelen en verleent diensten aan scholen; leerkrachten, intern begeleiders/zorgcoördinatoren, directeuren/schoolleiders en ouders, om goed passend onderwijs te kunnen waarmaken.
Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, zijn vanuit het SWV PO IJmond voor iedere school consulenten en specialisten beschikbaar die samen met school, ouders en eventuele andere betrokkenen voor en mét deze kinderen een aanpak bedenken en uitvoeren die voor deze leerling, de leerkracht en ouders werkt. Dit wordt arrangeren genoemd. Arrangeren is doen wat nodig is zodat een leerling zich optimaal kan ontwikkelen.

Het samenwerkingsverband heeft, naast de professionals die zijn gekoppeld per school, ook andere specialisten in huis met diverse expertise en vanuit diverse achtergronden voor ondersteuning, hulp en advies. Naast het bieden van ondersteuning op kind- en groeps- en schoolniveau is het SWV PO IJmond een netwerkorganisatie waar kennisdeling centraal staat, zowel intern voor de eigen organisatie als extern voor medewerkers van scholen.

Het samenwerkingsverband biedt een workshopaanbod voor professionalisering van medewerkers in de scholen. Tevens faciliteert het SWV scholen of samenwerkende scholen in het kernoverleg, die initiatieven nemen voor het ontplooien van innovatieve aanpak die bijdragen aan het realiseren van ambities en doelstellingen van het ondersteuningsplan.

Uitdagingen

Voor SWV PO IJmond geldt dat er de komende jaren nadrukkelijker en intensiever wordt samengewerkt met de jeugdhulp in de regio. Het samenwerkingsverband PO IJmond trekt hierin reeds op met het samenwerkingsverband VO Midden Kennemerland, in het overleg met de betrokken gemeenten. Passend primair onderwijs en passend voortgezet onderwijs liggen steeds meer in elkaars verlengde. Een goede beleidsmatige afstemming en een goede ‘warme’ overdracht vragen om het intensiveren van de samenwerking.

Wat vinden wij belangrijk?

De onafhankelijk voorzitter bereidt de vergadering inhoudelijk voor met de dagelijks bestuurder en zorgt ervoor dat de vergadering niet alleen procedureel maar ook inhoudelijk goed verloopt. De onafhankelijk voorzitter is daarnaast in staat om de vaak complexe politieke en strategische belangen te doorgronden. Hij* heeft in zijn rol als onafhankelijk voorzitter de gezamenlijke doelstellingen van het samenwerkingsverband zoals vastgesteld in het ondersteuningsplan scherp voor ogen waarbij de focus ligt op zijn voorzittersrol van het toezichthoudend bestuur.

Eisen aan de kandidaten

De voorzitter van het algemeen bestuur van SWV PO Ijmond:

 • Heeft het vermogen om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie te
  vervullen.
 • Beschikt over persoonlijkheid en achtergrond om doortastend op te treden en om
  een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van het algemeen
  bestuur.
 • Bewaakt de roldiscipline en rolvastheid van de deelnemers van het toezichthoudend
  bestuur in hun toezichthoudende rol.
 • Bewaakt dat tijdens de bestuursvergadering geen school bestuurlijke
  aangelegenheden als zodanig worden geagendeerd.
 • Is integer en opereert onafhankelijk.
 • Bewaakt de agenda van het (algemeen) bestuur conform de jaarplanning.
 • Kan verbinden.

Praktische informatie en procedure

Als deze vacature u aanspreekt en u herkent zich in dit profiel, dan horen wij graag van u. De voorselectiegesprekken vinden plaats op woensdag 18 januari om 14.00 uur.
Het selectiegesprek met de benoemingsadviescommissie vindt plaats op dinsdag 31 januari van 9.00 tot 11.00 uur.

Uw brief en curriculum vitae kunt u versturen naar info@passendonderwijsijmond.nl of door het onderstaande formulier in te vullen. Voor meer informatie over ons samenwerkingsverband kunt u terecht op onze website www.passendonderwijsijmond.nl of telefonisch contact opnemen via 0251- 707 510. We zien uw reactie graag uiterlijk 15 januari 2023 tegemoet.

 • Max. bestandsgrootte: 2 MB.
 • Max. bestandsgrootte: 2 MB.