Om onze missie te realiseren is het noodzakelijk een dekkend aanbod van onderwijsvoorzieningen te ontwikkelen. Het beleid is erop gericht om kinderen zo dicht mogelijk bij huis naar school te laten gaan.

Dit betekent dat bij een kind met extra ondersteuningsbehoeften in eerste instantie wordt gekeken of dit kind (met extra middelen en/of expertise) in het regulier onderwijs kan blijven of geplaatst kan worden. Als blijkt dat het kind, gezien zijn onderwijsbehoefte, het best passende onderwijs kan krijgen in het speciaal (basis) onderwijs dan wordt een (tijdelijke) plaatsing, ook liefst zo thuisnabij mogelijk, georganiseerd.

Een dekkend aanbod wordt eveneens gerealiseerd op basis van integraal georganiseerde ondersteuning (1 kind, 1 gezin, 1 plan, 1 aanpak). Hiervoor wordt samengewerkt met partners vanuit de jeugdhulp en gemeenten.

Om bovengenoemde missie te kunnen volbrengen hanteren de aangesloten schoolbesturen de volgende vier uitgangspunten:

1. Sterke basisscholen;
2. Passend onderwijs: een maatschappelijke opdracht;
3. ‘It takes a whole village to raise a child’;
4. Thuisnabij onderwijs voor zoveel mogelijk kinderen.